Oferta publiczna

Prospekt emisyjny i aneksy

Oferta publiczna akcji (z prawem poboru) - wrzesień 2012

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną:

 1. nie więcej niż 250 000 000 akcji serii J,
 2. nie więcej niż 250 000 000 akcji serii K oraz  ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Rynku Podstawowym:
 • 2 390 143 319 Jednostkowych Praw Poboru akcji serii J,
 • 2 390 143 319 Jednostkowych Praw Poboru akcji serii K,
 • do 250 000 000 PDA serii J,
 • do 250 000 000 akcji serii J,
 • do 250 000 000 PDA serii K,
 • do 250 000 000 akcji serii K.

Informacje dotyczące oferty publicznej:

Formularz zapisu na akcje zwykłe serii J i K:

Podstawowe Parametry oferty akcji serii J:

 •     Liczba oferowanych akcji: 200 000 000
 •     Stosunek prawa poboru: 0,0836769905846805
 •     Cena emisyjna: 1,00 zł

Podstawowe parametry oferty akcji serii K:

 •     Liczba oferowanych akcji: 60 000 000
 •     Stosunek prawa poboru: 0,0251030971754042
 •     Cena emisyjna: 1,60 zł

Prospekt emisyjny Akcji Istniejących

Niniejszy prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym:

 •     40 000 000 akcji serii A Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 •     23 000 000 akcji serii B Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 •     6 000 000 akcji serii C Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 •     9 510 000 akcji serii D Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 •     11 000 000 akcji serii E Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 •     4 000 000 akcji serii F Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 •     9 550 000 akcji serii G Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Prospekt emisyjny Akcji Emisji Podziałowej

Niniejszy prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 2 142 465 631 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda.