Archiwum ofert publicznych

Memorandum Informacyjne

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 10 maja 2012 roku stwierdziła równoważność memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 144 617 688 akcji serii I spółki Get Bank S.A. (" Oferta Publiczna", "Memorandum") pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym. Oferta Publiczna przeprowadzana jest na potrzeby realizacji planu połączenia Get Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Memorandum zostało opublikowane na stronie internetowej Get Bank S.A. (www.getbank.pl) oraz NOBLE Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) w dniu 15 maja 2012 roku.

Termin ważności Memorandum upływa z dniem wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym. W uzasadnionych przypadkach, Get Bank S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ważności. Informacja o zmianie terminu ważności zostanie podana w formie raportu bieżącego oraz opublikowana na stronie internetowej Get Bank S.A. oraz NOBLE Securities S.A.

Oferta publiczna akcji

DANE ARCHIWALNE

Informacje dotyczące przydziału akcji Noble Bank SA w 2007 r. oraz dopuszczenia do obrotu akcji na rynku regulowanym w 2007 r.

 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: data rozpoczęcia: 15.05.2007r. data zakończenia: 22.05.2007r.
 2. data przydziału papierów wartościowych:  24.05.2007r.
 3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą 30.000.000 Akcji Oferowanych, w tym:
 •  15.000.000 akcji serii G (Akcje Sprzedawane) oraz
 •  15.000.000 akcji serii H
 1. ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 10,50 zł za sztukę
 2. Uchwałą nr 343/2007 z dnia 29 maja 2007r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił:
 • wprowadzić z dniem 30 maja 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Noble Bank SA, o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone przez KDPW S.A kodem „PLNOBLE00017”:
 •             47.292 akcji serii A
 •             18.884 akcji serii B
 •             9.840 akcji serii C
 •             90.646 akcji serii D
 •             2.796 akcji serii E
 •             8.698 akcji serii F
 •             200.000.000 akcji serii G
 • wprowadzić z dniem 30 maja 2007r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Noble Bank SA, o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone przez KDPW S.A kodem „PLNOBLE00025”,
 • określić dzień pierwszego notowania papierów wartościowych spółki Noble Bank SA, o których mowa w pkt. 1) i 2) na dzień 30 maja 2007r.;
 • notować akcje spółki Noble Bank SA w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „NOBLEBANK” i oznaczeniem „NBL”,
 • notować prawa do akcji spółki Noble Bank SA, o których mowa w pkt. b) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „NOBLEBANK-PDA” i oznaczeniem „NBL”

Daty zatwierdzenia przez komisję nadzoru finansowego („KNF”) prospektu emisyjnego spółki wraz z aneksami do prospektu emisyjnego

 •     26 kwietnia 2007 r. – zatwierdzenie przez KNF  prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu spółki Noble Bank SA
 •     11 maja 2007 r. – zatwierdzenie przez KNF Aneksu nr 1 do Prospektu emisyjnego spółki Noble Bank SA
 •     14 maja 2007 r. -  zatwierdzenie przez KNF Aneksu nr 2 i 3 do Prospektu emisyjnego spółki Noble Bank SA
 •     17 maja 2007 r. - zatwierdzenie przez KNF Aneksu nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Noble Bank SA
 •     12 czerwca 2007 r. - zatwierdzenie przez KNF Aneksu nr 5 do Prospektu emisyjnego spółki Noble Bank SA